Regulamin

 1. Serwis internetowy www.yogazoneonline.com / www.yogazoneonline.pl jest prowadzony przez Joannę Skoraczyńską, zwany dalej YOGA ZONE ONLINE.
 2. Usługi serwisu oferowane są osobom pełnoletnim. Korzystanie z serwisu przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jest możliwie jedynie po uprzednim uzyskaniu przez nie stosownej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 3. Uczestnik wykupionych zajęć przygotowuje komunikator skype z włączonymi głośnikami, mikrofonem i wideo oraz zabezpiecza podłączenie do Internetu. Zalecana prędkość internetu: 0,5 Mbps dla wysyłania i pobierania danych.
 4. Zajęcia dobierane są na bieżąco do potrzeb i oczekiwań Uczestnika oraz do jego poziomu sprawności fizycznej.
 5. Użytkownicy korzystający z zajęć zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej i samopoczucia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie przeprowadzania zajęć jogi, ćwiczący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń. Użytkownik korzysta z zajęć na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem firmy żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z zajęć.
 6. Uczestnik zajęć wybiera dostępne w szkole terminy zajęć oraz częstotliwość spotkań. Pakiety zajęć mają ważność 1 miesiąca od dnia zakupu. Niewykorzystane w tym okresie zajęcia przepadają.
 7. Po ustaleniu terminu zajęć lub pakietu zajęć uprawniającego do promocyjnej ceny, kolejnym krokiem jest wpłata należytej sumy za lekcję bądź za wybrany pakiet. Wpłata powinna zostać dokonana co najmniej na 48 godzin przed ustalonym pierwszym terminem zajęć. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z deklaracją rozpoczęcia zajęć i akceptacją regulaminu.
 8. Opłatę za zajęcia można uiścić poprzez szybki system płatności Paypal dostępny na stronie. Można też zapłacić przelewem na poniższe konto:

Nr konta: 73 1140 2004 0000 3802 8118 6816

Właściciel: Joanna Grażyna Skoraczyńska

Bank: mBank

W celu łatwej identyfikacji, w tytule przelewu powinna być zawarta informacja o rodzaju wykupionego karnetu (oraz imię i nazwisko Ucznia, jeżeli konto w banku nie należy do Ucznia).

9. Po zapłaceniu za zajęcia, umowę pomiędzy uczniem a YOGA ZONE ONLINE uważa się za zawartą. Uczeń może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o woli odstąpienia od umowy.

10. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie.

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku rozpoczęcia zajęć Dz.U. 2014 poz. 827 Art. 38. pkt. 13
 2. Jeżeli z powodów niezależnych od nauczyciela jogi bądź ucznia (przerwa w dostawie Internetu/ prądu, choroba) zajęcia nie mogą się odbyć we wcześniej wyznaczonym terminie, zostaną one przeniesione za zgodą obu stron na inny termin.
 3. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy YOGA ZONE ONLINE, a o powodach odwołania lekcji YOGA ZONE ONLINE nie powiadomi uczestnika zajęć najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem lekcji i nie ustali, za zgodą uczestnika, nowego terminu, uczestnik może wystąpić o zwrot opłaty za lekcję lub ustalić z nauczycielem jogi nowy termin zajęć.
 4. Spóźnienie uczestnika zajęć odliczane jest od czasu zajęć.
 5. Jeżeli nauczyciel jogi dzwoniąc do uczestnika zajęć na podaną nazwę użytkownika Skype, nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, zajęcia uznaje się za przeprowadzone. W przypadku opuszczenia zajęć bez uprzedniego kontaktu z nauczycielem jogi, uczestnik zajęć ponosi koszty tych zajęć. W wypadkach losowych możliwe jest przełożenie terminu zajęć nie później niż 48 godzin przed ich rozpoczęciem. Konieczne jest uzgodnienie nowego terminu zajęć i potwierdzenie go przez biuro YOGA ZONE ONLINE.
 6. Ważne: odwołanie zajęć przez uczestnika – następuje pisemnie mailem na adres info@yogazoneonline.com do 48h przed planowanymi zajęciami. W przypadku niedotrzymania terminu, zajęcia uznaje się za przeprowadzone i opłacone.
 7. Uczestnik zajęć i YOGA ZONE ONLINE ma prawo do zmiany nauczyciela.
 8. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie zajęć na YOGA ZONE ONLINE jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. YOGA ZONE ONLINE zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe jest YOGA ZONE ONLINE, internetowa szkoła jogi dostępna pod adresem www.yogazoneonline.com i www.yogazoneonline.pl

 

Kontakt do Aministratora danych osobowych:

 

Joanna Skoraczyńska, info@yogazoneonline.com, tel. +48 696 544 404

 

Sposób kontaktu w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Mail: info@yogazoneonline.com

 

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych?

 

Dostaliśmy je od Ciebie w trakcie zakładania konta, kontaktu poprzez formularz kontaktowy a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie internetowym.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez YOGA ZONE ONLINE?

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z  naszego serwisu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w naszym sklepie internetowym, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu YOGA ZONE ONLINE, którym jest:

 

 • monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na YOGA ZONE ONLINE;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 

 • adres email, hasło, imię i nazwisko, telefon oraz informacji o adresie.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec YOGA ZONE ONLINE w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez YOGA ZONE ONLINE; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych  poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.